ClickCease

Aktualności

Adwokat Szczecin Monika Stokowska - Bażant

Przygotowywanie umów handlowych – zlecić czy wykonać samemu?

Data dodania: 4 lipca 2018

Przygotowywanie umów handlowych – zlecić czy wykonać samemu?

Adwokat Szczecin – Umowy handlowe są nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa, a przygotowywanie umów handlowych i ich zawieranie to często długi, złożony proces. Opracowanie wzoru umowy to pierwszy etap, po którym następuje negocjowanie warunków umowy, opracowanie ostatecznego kształtu umowy i jej zawarcie.

Czym jest i czego dotyczy umowa handlowa?

Umowa jest zgodnym porozumieniem stron ustalająca ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowy handlowe (gospodarcze) to wszystkie umowy, które zawierają osoby prowadzące działalność gospodarczą lub gdy tylko jedną stroną jest podmiot gospodarczy. Są to umowy określane jako dwustronnie gospodarcze lub jednostronnie gospodarcze. W tym drugim przypadku są to zazwyczaj umowy sprzedaży pomiędzy firmą a konsumentem. Jeśli chodzi o umowy dwustronnie gospodarcze to istnieje bardzo duża ilość takich umów, a są to między innymi umowy o zachowaniu poufności, umowy agencyjne, brokerskie, umowy dostawy, przewozu, spedycji, składu, czy też umowy najmu, dzierżawy, umowy leasingu, umowy franchisingowe, umowy factoringu, sponsoringu i wiele więcej.

Wzorce umów

Choć zgodnie z polskim prawem nie ma konieczności zawierania umowy na piśmie, ponieważ do jej zawarcia wystarczy zgodne oświadczenie stron umowy, to i tak bardzo często firmy decydują się na przygotowywanie umów handlowych w formie pisemnej. Jednak dość często firmy rezygnują z etapu przygotowywania umów na rzecz gotowych wzorców i szablonów. Jest to efektywny sposób, jeśli zawieramy powtarzalne umowy z różnymi podmiotami. Oszczędza to dużo czasu i upraszcza cały proces zawierania umów. Na podstawie wzorów samodzielnie można przygotować właściwe umowy.

Pomoc prawnika

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się umowy handlowe, które dotyczą wartościowych, dużych transakcji, a niekiedy nawet ryzykownych. Wtedy warto stworzyć umowę od podstaw. Podobnie jest w przypadku umów wielostronnych lub gdy konieczne jest zawarcie licznych porozumień. Zawarcie takiej umowy opiera się na przedstawianiu propozycji i negocjowaniu warunków, tak aby optymalnie zabezpieczyć interesy każdej ze stron. Często pojawiają się też dodatkowe elementy jak zobowiązanie stron w formie umowy do zachowania poufności negocjacji, podejmowanie czynności administracyjnych, podpisywanie umów przedwstępnych czy tworzenie listów intencyjnych. Ponieważ takie procesy są skomplikowane warto zaangażować w ten proces prawników biegłych w prawie handlowym.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Umowy handlowe składają się z wielu elementów, ale najważniejsze z nich to atrybuty stron umowy, dokładny opis przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, sposoby rozliczenia i płatności, a także wszelkie postanowienia końcowe. Właściwie skonstruowane umowy handlowe będą podstawą do dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy lub wykona usługę niewłaściwie.

Przygotowywanie umów handlowych – zlecić czy wykonać samemu?
5 (100%) 2 votes
Zobacz całość

Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu

Data dodania: 24 czerwca 2018

Czy możliwe są alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu? Czy jest szansa na przedłużenie alimentów?

Obowiązek płacenia alimentów po rozwodzie między rozwiedzionymi małżonkami wygasa po upływie lat pięciu od orzeczenia rozwodu. Dotyczy to jednak tylko obowiązku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami nieponoszącymi winy rozkładu pożycia.

Ten 5-letni termin może jednak zostać przedłużony przez sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności.

alimenty-na-malzonka-po-pieciu-latach-od-rozwodu-przedluzenie-alimentow

Czym są te wyjątkowe okoliczności?

Sąd Najwyższy do wyjątkowych okoliczności uzasadniających przedłużenie płacenia alimentów zalicza m.in.:

  • znaczne dysproporcje materialne małżonków po rozwodzie,
  • długotrwałość pożycia małżonków,
  • znaczne, obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające wykonywanie pracy,
  • możliwość pomocy członków rodziny.

Pomoc rodziny co do zasady nie wyłącza możliwości przedłużenia płacenia alimentów na małżonka. Jak podkreśla Sąd Najwyższy,  „Okoliczność, że rozwiedziony małżonek ma krewnych, obowiązanych z mocy ustawy do alimentowania go, nie wyklucza przedłużenia przez sąd poza okres pięciu lat obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Jeżeli jednak krewni ci są w stanie dostarczyć rozwiedzionemu małżonkowi całkowitych środków utrzymania, okoliczność ta – rozważona w związku z wszelkimi innymi okolicznościami sprawy – może mieć wpływ na ocenę zasadności żądania przedłużenia obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 października 1973 r. sygn.: III CZP 58/73, LEX nr 1658).

Warto podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, fakt odmowy korzystania przez rozwiedzionego małżonka z pomocy społecznej nie wyłącza obowiązku dostarczania mu środków utrzymania od drugiego małżonka zobowiązanego do alimentacji.

Przedłużenia alimentów można żądać w odrębnej sprawie sądowej lub w pozwie o rozwód, jeśli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności np. choroba psychiczna małżonka.

Powództwo o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może zostać wytoczone także po upływie pięcioletniego terminu.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego sąd może ograniczyć czasowo, ale może też nie wskazywać okresu obowiązywania alimentów.

Sąd Najwyższy przyjmuje, że przedłużenie pięcioletniego terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wyjątkowe okoliczności powstały przed upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu .

 

Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu
5 (100%) 3 votes
Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: 70-485 Szczecin Królowej Korony Polskiej 2/1

+48604247594