Obowiązek alimentacyjny w przypadku tzw. pieczy naprzemiennej / opieka naprzemienna a alimenty

//

Obowiązek Alimentacyjny. Rozstanie dwojga ludzi, którzy mają ze sobą dzieci zawsze jest trudne i są to sprawy wyjątkowo nacechowane emocjami. Dla dobra dzieci należy tak ułożyć przyszłe relacje, aby dziecko jak najmniej ucierpiało na rozstaniu rodziców. Przyjęło się, że dzieci zostają u matki, a ojciec ma ograniczone prawo rodzicielskie do kontaktów z dzieckiem i do obowiązku alimentacyjnego. Jednak w uzasadnionych przypadkach sąd orzeka o opiece naprzemiennej nad dziećmi. Ponieważ jest to forma, która nie jest wprost uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to wciąż rodzi wiele wątpliwości. Każdy prawnik szczecin w trakcie konsultacji pomoże wstępnie ustalić, czy opieka naprzemienna jest w danym przypadku możliwa.

Czym jest opieka naprzemienna?

Piecza naprzemienna to system opieki nad małoletnimi dziećmi, który zyskał popularność w Stanach Zjednoczonych i bogatych krajach Europejskich. Polega on na sprawowaniu opieki przez oboje rodziców w ten sposób, że dziecko przebywa określony okres czasu z matką, a potem z ojcem, naprzemiennie. Zazwyczaj dzieci w takiej sytuacji mieszkają wtedy w dwóch miejscach. Rzadziej zdarza się, że kupowany jest trzeci lokal mieszkalny, w którym mieszka dziecko na stałe, a rodzice wprowadzają się na przemian. System ten ma na celu zachowanie równej relacji dzieci z każdym z rodziców.

Kiedy możliwe jest orzeczenie o opiece naprzemiennej?

Sąd może orzec o opiece naprzemiennej tylko wtedy, gdy nie ograniczy władzy rodzicielskiej żadnemu z rodziców. Jest to możliwe, jeśli rodzice dziecka będą zgodni w zakresie opieki nad dziećmi i podpiszą tzw. plan wychowawczy. Prawnik szczecin w ramach konsultacji wskaże jakie sprawy muszą zostać omówione przez strony. Sąd kieruje się też dobrem dziecka, a także sprawdza, czy rodzice dziecka będą współdziałać w sprawach dziecka. Sąd bierze także pod uwagę zdanie dziecka, jeśli jego wiek, stan zdrowia, stopień dojrzałości i rozwój umysłowy, pozwalają na wysuwanie rozsądnych życzeń. Opieka naprzemienna nie jest możliwa gdy rodzice dziecka są mocno skonfliktowani, a także wtedy, gdy np. rodzice dziecka mieszkają w różnych miejscowościach (ze względu na obowiązek edukacyjny dziecka). Zazwyczaj pieczę naprzemienną orzeka się w przypadku starszych dzieci.

Piecza naprzemienna a alimenty

Opieka naprzemienna jest wciąż rzadko praktykowana i brakuje wielu uregulowań. Wiele ustaleń można zrobić w drodze mediacji, w czym pomoże prawnik szczecin. Nie jest określone chociażby to, jakie okresy czasu ma spędzać dziecko u każdego z rodziców (zazwyczaj przyjmuje się system tygodniowy lub dwutygodniowy, lecz decydują o tym rodzice dziecka). Brakuje też określenia jak w przypadku pieczy naprzemiennej wygląda kwestia obowiązku alimentacyjnego. Alimenty należą się dziecku i tego prawa nie można się w jego imieniu zrzec. Nie zawsze też każdy z rodziców dziecka ma identyczne możliwości zarobkowe i majątkowe, co również powoduje trudności. Każdy z rodziców powinien zapewnić dziecku warunki życiowe na tym samym poziomie. O ile wydaje się oczywiste, że bieżące wydatki na utrzymanie dziecka będzie ponosić ten rodzic, u którego dziecko przebywa w danym momencie, o tyle określenie kto będzie ponosił większe wydatki np. związane z zakupem podręczników szkolnych, odzieży, z opłatami za zajęcia dodatkowe i wycieczki szkolne, czy też kosztami leczenia, może być problematyczne.

Sąd w takiej sytuacji ma obowiązek orzec kto i w jakiej wysokości jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zazwyczaj sąd obciąża obie strony po równo, ale zdarzają się sytuacje, kiedy strona lepiej zarabiająca przekazuje określoną sumę pieniędzy drugiej stronie, aby wyrównać sytuację materialną dziecka, w trakcie pobytu u mniej zamożnego rodzica.

500 plus

Często pojawia się także pytanie o przyznanie kwoty 500 plus osobom, które sprawują opiekę naprzemienną nad dziećmi. Zazwyczaj rodzice otrzymują tą kwotę po połowie. Jest to ustalone na mocy prawomocnego wyroku sądu lub ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd.

5 /5
Based on 1 rating

Reviewed by 1 user

    • 10 miesięcy ago

    Porada w sprawie alimentów

    polecam!

Leave feedback about this

  • Rating
Choose Image

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz