Podział majątku Szczecin

Niezależnie od tego na jaki sposób podziału wspólnego majątku się Państwo zdecydujecie, warto skorzystać z porady profesjonalisty, który bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze.

Podział majątku Szczecin

Podział majątku Szczecin. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, w momencie zawarcia związku małżeńskiego, o ile małżonkowie nie podpiszą umowy majątkowej małżeńskiej zwanej u nas potocznie intercyzą, powstaje wspólność majątkowa, co oznacza, że poszczególne składniki majątku małżonków nabyte w czasie trwania małżeństwa, w postaci m.in. zarobków, oszczędności, nabytych ruchomości i nieruchomości oraz innych dochodów stają się wspólną własnością obojga małżonków. Do majątku wspólnego należą też środki zgromadzone w funduszach emerytalnych oraz dochody z majątku wspólnego, ale również z majątków osobistych obojga, na przykład czynsz za wynajem mieszkania będącego osobistą własnością męża lub żony.

Jednak nie wszystko po ślubie staje się wspólne, pewne składniki majątku, mimo zawarcia małżeństwa stanowią  majątek osobisty każdego z małżonków. W skład majątku osobistego wchodzą m.in. dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Do majątku osobistego należą też prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, przedmioty użytku osobistego.

Podział majątku w trakcie małżeństwa

Co do zasady w trakcie trwania małżeństwa i wspólnoty majątkowej nie jest możliwy podział majątku. Można go jednak przeprowadzić ustanawiając najpierw rozdzielność majątkową i podpisując umowę majątkową małżeńską zwaną w języku potocznym intercyzą. Wielu osobom pojęcie intercyza kojarzy się wyłącznie z intercyzą przedślubną, to jest umową zawieraną jeszcze przed zawarciem małżeństwa, a mającą na celu zabezpieczenie finansowe jednej ze stron, z reguły bardziej zamożnej.

Tymczasem, nic bardziej mylnego, umowę taką podpisać można w każdym momencie, nawet w czasie trwania małżeństwa. W dzisiejszych czasach intercyza służy z jednej strony utrzymaniu niezależności finansowej małżonków, co w razie separacji czy rozwodu eliminuje konieczność przeprowadzania trudnego i bolesnego podziału majątku, z drugiej może mieć za zadanie ochronę majątku przed ewentualną egzekucją, gdy na przykład jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą. Umowa taka przybiera postać aktu notarialnego. By podpisać intercyzę potrzeba zgody dwóch stron, w przeciwnym razie gdy między małżonkami nie ma porozumienia co do ustanowienia rozdzielności majątkowej i podziału majątku drogą intercyzy, jej podpisanie nie jest możliwe.

Od momentu podpisania intercyzy każdy z małżonków ma swój majątek osobisty, ponadto istniejący dotychczas majątek wspólny podlega podziałowi na równe części, chyba że strony postanowią inaczej. Umowa majątkowa małżeńska oznacza, że w razie rozwodu sąd nie musi przeprowadzać podziału majątku wspólnego. Wszystkie ustalenia zawarte są w umowie, a i podział majątku został już wcześniej dokonany.

Co, jednak gdy intercyza nie została przez małżonków podpisana, między stronami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, a małżeństwo postanawia wziąć rozwód lub separację i nie ma między nim porozumienia, co do dobrowolnego podziału majątku wspólnego? Wówczas rozdzielność majątkowa i podział majątku przeprowadzana jest przed sądem. Rozdzielność majątkową uzyskamy wraz z orzeczeniem rozwodu. Następnym natomiast krokiem będzie złożenie wniosku do sądu o dokonanie podziału majątku wspólnego stron. O podział majątku po rozwodzie można wystąpić nawet kilka lat po jego uzyskaniu, albowiem prawa do udziału we wspólnym małżeńskim majątku nie ulegają przedawnieniu.

Pomimo coraz większej popularności, intercyza stanowi nadal dość rzadką instytucję, wstępując bowiem w związek małżeński raczej nie zakładamy możliwości rozstania z drugą osobą. Dlatego też, nieliczni podejmują decyzję o podpisaniu umowy majątkowej małżeńskiej. W konsekwencji powyższych decyzja o rozwodzie pociąga za sobą konieczność podziału majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu. Podział taki nie jest prostym procesem, dlatego decydując się na taki krok warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Zwłaszcza, że  jeżeli podział majątku odbywa się w sądzie, znajomość przepisów prawa jest wręcz nieodzowna.

Niezależnie od tego, na jaki sposób podziału wspólnego majątku ostatecznie się Państwo zdecydujecie, warto skorzystać z porady profesjonalisty. Adwokat bezstronnie i przede wszystkim racjonalnie oceni co dla zgłaszającego się do niego klienta będzie najlepsze. Podział majątku Szczecin.

Współpraca z adwokat Moniką Stokowską-Bażant była dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Spotkania odbywają się w atmosferze zrozumienia i wzajemnego szacunku. Sprawy prowadzone są terminowo i nigdy nie ma problemu z kontaktem z kancelarią oraz z uzyskaniem informacji na temat prowadzonej sprawy. Pani Monika jest bardzo konkretną osobą z ogromnym doświadczeniem i bogatą wiedzą merytoryczną. Byłem na bieżąco informowany o postępach w mojej sprawie oraz o konieczności dopełniania formalności. Kancelaria radzi sobie nawet ze skomplikowanymi sprawami, podchodząc do klienta z pełnym profesjonalizmem. Jestem bardzo zadowolony z usług kancelarii. Dobry adwokat to nie tylko fachowa pomoc ale i realne wsparcie.

Tomasz Bąkiewicz

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Call Now ButtonZadzwoń Teraz