Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu

//

Czy jest szansa na przedłużenie alimentów?

Obowiązek płacenia alimentów po rozwodzie między rozwiedzionymi małżonkami wygasa po upływie lat pięciu od orzeczenia rozwodu. Dotyczy to jednak tylko obowiązku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami nieponoszącymi winy rozkładu pożycia.

Ten 5-letni termin może jednak zostać przedłużony przez sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu

Czym są te wyjątkowe okoliczności?

Sąd Najwyższy do wyjątkowych okoliczności uzasadniających przedłużenie płacenia alimentów zalicza m.in.:

  • znaczne dysproporcje materialne małżonków po rozwodzie,
  • długotrwałość pożycia małżonków,
  • znaczne, obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające wykonywanie pracy,
  • możliwość pomocy członków rodziny.

Pomoc rodziny co do zasady nie wyłącza możliwości przedłużenia płacenia alimentów na małżonka. Jak podkreśla Sąd Najwyższy,  „Okoliczność, że rozwiedziony małżonek ma krewnych, obowiązanych z mocy ustawy do alimentowania go, nie wyklucza przedłużenia przez sąd poza okres pięciu lat obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Jeżeli jednak krewni ci są w stanie dostarczyć rozwiedzionemu małżonkowi całkowitych środków utrzymania, okoliczność ta – rozważona w związku z wszelkimi innymi okolicznościami sprawy – może mieć wpływ na ocenę zasadności żądania przedłużenia obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 października 1973 r. sygn.: III CZP 58/73, LEX nr 1658).

Warto podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, fakt odmowy korzystania przez rozwiedzionego małżonka z pomocy społecznej nie wyłącza obowiązku dostarczania mu środków utrzymania od drugiego małżonka zobowiązanego do alimentacji.

Przedłużenia alimentów można żądać w odrębnej sprawie sądowej lub w pozwie o rozwód, jeśli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności np. choroba psychiczna małżonka.

Powództwo o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może zostać wytoczone także po upływie pięcioletniego terminu.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego sąd może ograniczyć czasowo, ale może też nie wskazywać okresu obowiązywania alimentów.

Sąd Najwyższy przyjmuje, że przedłużenie pięcioletniego terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wyjątkowe okoliczności powstały przed upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu .

Leave feedback about this

  • Rating
Choose Image

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin 70-485
Poniedziałek – Piątek
9:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz