Aktualności

Aktualności prawnicze – najnowsze informacje dotyczące prawa w Polsce – Szczecin

Kto ponosi koszty sądowe?

Postępowania cywilne to rodzaj spraw sądowych, które stosunkowo często zdarzają się w Polsce. Koszty dotyczące spraw cywilnych są zależne od sprawy. Jednak niektóre koszty są stałe, opłaty i wydatki poniesione w związku z wszczęciem i prowadzeniem sprawy są najczęstsze. W sprawach cywilnych osobą, która ponosi koszty jest przegrany. Niemniej jednak osoba, która jest wygraną stroną w danej sprawie musi najpierw ponieść koszty związane ze sprawą żeby mogła ubiegać się w późniejszym czasie o ich zwrot. Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem spraw takich jak skargi, zażalenia, sprzeciwy od wniosku, skarga o wznowienie postępowania, skarga na czynności komornika etc. są kosztami, o których zwrot można się starać.

Można przyjąć więc, że do momentu orzeczenia sądu o wygranej jednej ze stron, każda strona ponosi koszty postępowania. Opłaty związane z prowadzeniem spraw cywilnych różnią się, w zależności od tego co jest przedmiotem prowadzonego postępowania, oraz rodzaju sprawy. Koszty sądowe różnią się w swojej wysokości znacznie. Wartość opłat sądowych waha się od 30 do nawet 100 000 zł. Opłaty można podzielić na:

  • Stałe
  • Stosunkowe
  • Podstawowe

Opłatę stałą pobiera się, w których sprawach podmiotem są prawa niemajątkowe. Opłata wynosi  od 30 zł do nawet 5000 zł. Dalsze opłaty to m.in. opłata stosunkowa, która pobierana się w sprawach majątkowych i wynosi 5% wartości mienia, lub tytułu roszczenia, nie może być jednak większa niż 100 000 zł. Ostatnią opłatą jest opłata początkowa, która ustala się w momencie kiedy sprawa nie może być przyporządkowana, z pewnych względów, do powyższych rodzajów spraw.  Nie może być ona mniejsza niż 30 zł.

Zawsze w sprawach dotyczących ewentualnych opłat skontaktować się z kancelarią adwokacką  w celu zasięgnięcia informacji na temat konkretnej sprawy. Porady prawne  mogą być bardzo użyteczne nie tylko na potrzebne danego problemu jednak również w przyszłości. Ze względu na często zmieniające się prawo warto zasięgnąć pomocy prawnej , dzięki której w przypadku sprawy sądowej będziemy bardziej świadomi swoich praw.

Niestety zwrot kosztów sądowych nie dotyczy wszystkich możliwych kosztów, ponad to warto mieć świadomość faktu, że postępowania cywilne mogą trwać wiele miesięcy. W przypadku spraw, które są bardzo istotne, będziemy musieli wykazać się dużym wysiłkiem, oraz ponoszeniem wielu kosztów, zanim będziemy mogli myśleć o ubieganiu się o zwrot kosztów.

O czym warto pamiętać?

Koszty związane z postępowaniem to również koszty związane z powołaniem biegłego. Biegły jest osobą posiadającą specjalistyczną wiedzę w określonej dziedzinie istotnej dla sprawy. Koszty biegłego ponosi osoba żądająca jego stawiennictwa w sądzie, jednak jeżeli strona wzywająca biegłego będzie jednocześnie wygraną może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z jego powołaniem.

Jeżeli wynik rozprawy nie jest jednoznaczny, sąd może procentowo podzielić koszty na powód sprawy i pozwanego. W zależności od tego jak sprawa się potoczy, koszty mogą zostać rozdzielone po równo dla obu stron. Nie należy jednak generalizować, ponieważ każda sprawa ma swój indywidualny charakter i przebieg.


Zabezpieczenie majątku spadkowego.

Testament, spadek i dziedziczenie

Często potencjalnym spadkodawcom wydaje się, że sporządzenie testamentu gwarantuje możliwość dowolnego podziału masy spadkowej. Trzeba jednak pamiętać o tym, że osoby uprawnione do dziedziczenia z mocy ustawy mogą – w przypadku, gdy nie dostaną należnego im udziału w spadku – wystąpić z roszczeniem o zachowek , czy też odrzucenia spadku. Spowoduje to, że kolejność dziedziczenia zaplanowana przez spadkodawcę ulegnie unicestwieniu. Jednym ze skutecznych sposobów na ochronę przed tym roszczeniem jest wydziedziczenie osób uprawnionych do zachowku. Jak zrobić to skutecznie?

Kiedy dopuszczalne jest wydziedziczenie osoby uprawnionej do zachowku?

Kodeks cywilny enumeratywnie określa przyczyny, których wystąpienie umożliwia skuteczne pozbawienie prawa do zachowku przez wydziedziczenie. Są to jedyne przesłanki, których wystąpienie umożliwia podjęcie takich kroków.

Pierwszym przypadkiem jest postępowanie uporczywie wbrew woli spadkodawcy w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego. Może to dotyczyć np. uzależnienia do hazardu lub alkoholu.

Kolejna przyczyna dotyczy dopuszczenia się przez uprawnionego względem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności, albo też rażącej obrazy czci. Na ogół w tym przypadku chodzi o przestępstwa karne, choć oczywiście nie jest to regułą. Wystarczająca może się okazać ciężka kłótnia, w której padną zbyt mocne słowa.

Wreszcie do wydziedziczenia uprawnia uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy. Zwykle chodzi o opiekę nad chorym członkiem rodziny, udzielanie mu pomocy finansowej lub innego wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Jak widać, nie są przyczyny wskazane przez ustawodawcę są bardzo pojemne i zostawiają dosyć szerokie pole do interpretacji. Dlatego tak istotne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, co umożliwi zabezpieczenie interesów spadkodawcy.

Wydziedziczyć możemy jedynie zstępnych, małżonka i rodziców, tylko oni są bowiem uprawnieni do wystąpienia z roszczeniem o zachowek. Warto także pamiętać o tym, że wydziedziczenie musi się pojawić w testamencie i być na tyle kategorycznie określone, by nie pozostawiało wątpliwości co do rzeczywistej woli spadkodawcy.

Jak może pomóc mi kancelaria adwokacka?

Porady prawne w zakresie wydziedziczenia, a szerzej, prawa spadkowego, obejmują przede wszystkim prawidłowe sporządzenie testamentu. Pomoc prawna polega na właściwym określeniu osoby objętej zapisem, jak również precyzyjne określenie przyczyny wydziedziczenia. Należy na to zwrócić szczególną uwagę dlatego, że wskazanie przyczyny, która nie mieści się w katalogu przyczyn ustawowych lub jest zbyt ogólna będzie skutkowała nieważnością rozrządzenia testamentowego i w efekcie nie przyniesie skutku.

Gdzie szukać pomocy?

W Szczecinie funkcjonuje wiele kancelarii specjalizujących się w prawie spadkowym. Warto skorzystać z wykwalifikowanej obsługi prawnej. Przepisy prawa często pisane są w sposób mało zrozumiały dla potencjalnego odbiorcy i trudno poruszać się nich sprawnie osobie niezwiązanej z branżą. Znacznie bezpieczniej jest zaufać specjaliście, który wskaże nam odpowiednie rozwiązania, które chronią nasze interesy i zadba o to, aby spadek otrzymały właściwe osoby.


Regulaminy w biznesie internetowym – najczęściej popełniane błędy

Regulamin dla przedsiębiorcy internetowego

Regulamin w oczach wielu e-przedsiębiorców to dokument, który może być bardzo prosty i tym samym można sformułować samodzielnie. Tymczasem regulamin jest potężnym narzędziem, które może ochronić prowadzony w sieci biznes przed różnego typu sytuacjami, oszczędzając przedsiębiorcy czas, nerwy i pieniądze. Jeśli jednak jako e-przedsiębiorca zdecydujesz się napisać regulamin samodzielnie, to zobacz jakich błędów unikać.

Kopiuj – wklej

Nasza kancelaria adwokacka Szczecin miała do czynienia z wieloma regulaminami stworzonymi na zasadzie „kopiuj – wklej”. Często przedsiębiorcy wykorzystują regulaminy znalezione w internecie i wykorzystują je w niemal niezmienionym brzmieniu w swoich e-sklepach i serwisach internetowych. Jednak taka metoda wiąże się z dwoma poważnymi zagrożeniami. Po pierwsze nie wiemy kto stworzył regulamin i czy zrobił to poprawnie. Okazuje się, że nawet skopiowanie regulaminu ze strony znanych i renomowanych firm nie gwarantuje bezpieczeństwa. Po drugie regulamin w takim wypadku nie jest dostosowany do specyfiki danej firmy.

Błędna interpretacja prawa

Zdarza się też, że przedsiębiorca przystąpi do tworzenia regulaminu od podstaw. Jednak i w tym wypadku czyhają na niego niebezpieczeństwa. Najpoważniejszym z nich jest błędna interpretacja obowiązujących przepisów prawa. W rezultacie można stworzyć zapisy niezgodne z prawem, co może skutkować nawet dotkliwymi konsekwencjami. Niestety mnogość przepisów, a także specyficzny język prawniczy nie ułatwiają przedsiębiorcom zadania stworzenia poprawnego regulaminu.

B2B vs B2C

Bardzo często spotykanym w regulaminach błędem jest mieszanie zapisów dotyczących obrotu B2B i B2C. Nie ma konieczności tworzenia dwóch odrębnych regulaminów, choć jest to rozwiązanie bardziej czytelne dla klientów, jednak trzeba wiedzieć jak rozróżnić poszczególne zapisy w regulaminie. Trzeba mieć na uwadze, że prawo zezwala na więcej w zakresie obrotu gospodarczego w B2B, niż w B2C.

Lakoniczny regulamin

Stworzenie bardzo prostego regulaminu w większości przypadków nie jest najlepszym wyjściem. Przedsiębiorca powinien traktować regulamin jako narzędzie, które chroni jego interesy. Dlatego też im więcej kwestii będzie uregulowane poszczególnymi zapisami regulaminu tym lepiej. Rozbudowany regulamin jest jednak trudny do stworzenia przez przedsiębiorców, dlatego warto zdać się na porady prawne Szczecin.

Klauzule niedozwolone

Brak wiedzy z zakresu prawa i znajomości szeregu przepisów skutkuje też często zapisami w regulaminie, które określane są jako klauzule abuzywne. Są to niedozwolone postanowienia umowne, które nie są zgodne z prawem i dlatego nie mają mocy prawnej. Klauzule niedozwolone naruszają interesy konsumentów. Do klauzul abuzywnych należy chociażby pozbawienie konsumenta prawa do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub wypowiedzenia umowy. Spotykane są też zapisy w regulaminach, które uzależniają zawarcie umowy od zobowiązania konsumenta do zawierania w przyszłości dalszych umów. Z niedozwolonymi postanowieniami umownymi można zapoznać się korzystając z Rejestru klauzul niedozwolonych, który prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Czy sam sobie poradzę?

Czy sam sobie poradzę bez adwokata?

Wydawałoby się, że w dobie łatwego dostępu do Internetu każdy jest w stanie sam poradzić sobie z problemem prawnym. Niestety nie zawsze wszystko jest takie proste, jak by się na pierwszy rzut oka, wydawało. Fakt nie korzystania z usług adwokata w trakcie rozprawy sądowej, czy też nieznajomość konkretnych przepisów, nie zwalnia nikogo ze spełnienia wymogów formalnych i postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ignorantia iuris nocet – nieznajomość prawa szkodzi.

Nieznajomość prawa, nie zwalnia nas z jego przestrzegania. Tłumaczenie się, że nie miało się pojęcia o istniejącym przepisie i nieświadomym popełnieniu wykroczenia nie jest usprawiedliwieniem. W przypadku, kiedy przepisy nie są jasne, czy zrozumiałe, niezbędna może okazać się pomoc prawna. Prowadzenie rozprawy przez osobę posiadającą szeroką wiedzę prawniczą daje nam pewność prawidłowego sporządzenia pism, pozwów, czy ogólnego prowadzenia sprawy. Zajmując się problemem prawnym adwokat szczecin przygotuje klienta do udziału w sprawie, sprawdzi dowody, czy poprawność wystosowanych pism, dopilnuje wszelkich niezbędnych formalności. Pozwoli to na ograniczenie stresu związanego z udziałem w rozprawie sądowej.

Z prawnikiem nie tylko do sądu

Często w życiu codziennym zawieramy różnego rodzaju umowy, wypełniamy ogrom dokumentów, korzystamy z usług bankowych itp. Podpisanie niekorzystnej umowy może nieść za sobą przykre konsekwencje. Warto jeszcze przed podjęciem decyzji udać się do osoby udzielającej porad prawnych. Czy to sprawa dotycząca sytuacji rodzinnej, czy zawodowej, umowa kupna nowego samochodu, czy sprawa spadkowa, warto skorzystać z usług dobrej kancelarii prawnej. Polskie ustawodawstwo jest bardzo rozbudowane, dodatkowo obowiązują również przepisy unijne, przez co łatwo popełnić błąd lub przeoczyć ważne kwestie prawne nawet w codziennych, z pozory błahych sprawach.

Czy warto korzystać z pomocy prawnej?

Nawet z pozoru prosta sprawa, może w toku postępowania okazać się skomplikowaną. Jeśli ktoś zdecyduje się na samodzielne reprezentowanie się w sądzie, będzie zmuszony zapoznać się ze skomplikowanymi przepisami i procedurami. W przypadku braku adwokata, strona zmuszona jest sama występować publicznie przed sądem, formułować tezy dowodowe, wnioski, czy też dokonać przesłuchania świadków. Korzystanie z pomocy prawnika, nie tylko ułatwi przeprowadzenie samego procesu, ale również pozwoli odpowiednio przygotować się do niego. Warto korzystać z porad prawnych również w życiu codziennym. Dobry prawnik szczecin będzie potrafił wyjaśnić wszelkie zawiłości w przepisach. Dzięki jego pomocy można oszczędzić nie tylko czas, ale również pieniądze (koszt porady prawnej jest dużo niższy niż kara za niedostosowanie się do przepisów)  i uniknąć stresu.

Co do zasady, nie ma obowiązku korzystania z usług adwokata (z wyjątkiem postępowań przed Sądem Najwyższym). Z tego powodu wiele osób rezygnuje z usług pełnomocnika, twierdząc, że jest to zbyt wysoki koszt. Jednak brak podstawowej wiedzy prawnej, może przyczynić się do przegrania postępowania sądowego lub podjęcia złej decyzji, co spowodować może spore straty finansowe i materialne.


Regulamin w e-biznesie

Regulamin w biznesie internetowym

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż towarów lub usług za pośrednictwem internetu są zobowiązani do stworzenia trzech podstawowych dokumentów. Pierwszym i zapewne najbardziej skomplikowanym jest regulamin sprzedaży lub świadczenia usług, kolejnym polityka prywatności i polityka plików cookies. Wszystkie te dokumenty muszą być umieszczone na stronie internetowej firmy, tak aby każdy, kto odwiedza stronę www mógł się z nimi zapoznać.

Zgodnie z przepisami prawa strona oferująca towary lub usługi drogą elektroniczną powinna udostępnić regulamin drugiej stronie przed zawarciem transakcji. Zasadniczo regulamin w e-biznesie może być prostym dokumentem, który zawiera najważniejsze informacje o przedsiębiorcy i o oferowanych przez niego usługach z odwołaniami do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednak lakonicznie sformułowany regulamin niesie ze sobą pewne konsekwencje.

Business to Business

W przypadku obrotu B2B istnieje duża swoboda w zakresie zawierania umów. Przedsiębiorcy są uznawani przez prawo za profesjonalnych uczestników obrotu gospodarczego, dlatego powinni zawierać między sobą umowy, które szczegółowo regulują prawa i obowiązki. Jeśli jednak coś nie jest zapisane, to dopiero wtedy rozpatrywane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jednocześnie warto pamiętać, że ogólne przepisy nie muszą zapewniać rozwiązania, które będzie atrakcyjne dla stron. Dlatego właśnie o wiele lepszym rozwiązaniem jest stworzenie regulaminu, który szczegółowo, zrozumiale i czytelnie określi prawa i obowiązki stron, a także sposoby rozwiązywania sporów. Taki profesjonalny regulamin może stworzyć prawnik w kancelarii.

Business to Consumer

Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja dotyczy obrotu B2C. Zgodnie z prawem konsument jest traktowany przez prawo jako osoba nieposiadająca profesjonalnej wiedzy. Dlatego też konsument otoczony jest swoistą opieką prawną przewidzianą przez szczegółowe przepisy prawa. Aby więc zabezpieczyć swoje interesy, przedsiębiorca powinien maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje opracowanie odpowiedniego regulaminu. Dzięki temu można uniknąć wielu problematycznych sytuacji.

Regulamin zgodny z prawem

Nic nie stoi na przeszkodzie, by regulamin stworzyć samodzielnie i wielu przedsiębiorców podejmuje się tego zadania. Jednak na przeszkodzie stoją liczne akty normatywne regulujące obrót w internecie. Nie wystarczy oprzeć się na Kodeksie cywilnym oraz na zapisach Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Ważne są między innymi takie ustawy jak Ustawa o prawach konsumenta, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o ochronie danych osobowych itd. Niewystarczająca znajomość prawa powoduje stosowanie w regulaminach tzw. klauzul niedozwolonych. Uniknąć takich błędnych sformułowań pomoże nam adwokat lub radca prawny Szczecin, który może stworzyć regulamin od podstaw lub przeanalizować regulamin stworzony przez przedsiębiorcę.

Tworząc regulamin trzeba też wziąć pod uwagę zmiany w prawie regulującym e-biznes. Dlatego regulamin powinien być na bieżąco aktualizowany. Dzięki poprawnie sformułowanemu i aktualnemu regulaminowi przedsiębiorca może zapewnić właściwą ochronę swojego e-biznesu.


Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Upadłość konsumencka – korzyści i konsekwencje

Czym jest upadłość konsumencka?

Jest to postępowanie sądowe przeznaczone dla osób fizycznych, które są niewypłacalne. Niewypłacalność ta jednak nie może wynikać z rażącego zaniedbania ze strony dłużnika. Jednocześnie są to trzy podstawowe warunki by móc upadłość ogłosić oraz by wniosek o nią nie został przez sąd odrzucony. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje szanse na oddłużenie. By oddłużenie doszło do skutku należy spieniężyć majątek dłużnika i przeznaczyć go na pokrycie części zobowiązań oraz wykonać i zrealizować plan spłaty wierzycieli.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie ze sobą szereg korzyści dla upadłego. Między innymi:

·         Zostanie zawieszone postępowanie egzekucyjne – wraz z ogłoszeniem upadłości, przez cały czas trwania postępowania aż do umorzenia zobowiązań egzekucja jest zawieszona. Następnie może ona zostać umorzona.

·         Zostanie zawieszone postępowanie sądowe o zapłatę – wszystkie postępowania toczące się przeciwko upadłemu konsumentowi, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości zostają zawieszone.

·         Rozwiązanie to nie niesie ze sobą dużych kosztów – koszty są pokrywane z wyznaczonej masy upadłości. Natomiast jedyną dodatkową opłatą jest koszt opłacenia wniosku składanego do sądu. Wynosi ona tylko 30 złotych.

·         Istnieje możliwość zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami – propozycję tę może wysunąć dłużnik, jeśli będzie ona rozsądna i będzie brała pod uwagę interesy obu stron, a jej działanie może wpłynąć korzystnie na sytuacje upadłego.

·         Nie zostaje się bez środków do życia – wynagrodzenie za prace również wchodzi w skład masy upadłościowej. Jednak sąd pozostawia środki, które są potrzebne na utrzymanie siebie oraz rodziny.

·         Nie zostaje się z dnia na dzień bezdomnym – jeśli dom lub mieszkanie wchodzi w skład masy upadłości upadłemu przysługuje prawo do otrzymania kwoty pieniężnej odpowiadającej przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

·         Następuje wykreślenie z rejestru – gdy niespłacone zobowiązania zostaną umorzone, upadły zostaje wykreślony przez sąd z rejestru dłużników niewypłacalnych, a jego dane (jeśli złoży odpowiedni wniosek) mogą zostać usunięte  z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczej.

Oczywiście, podczas porad prawnych dowiemy się również o konsekwencjach, m.in.:

·         Utrata prawa do zarządzania majątkiem – od tej pory prawo to przysługuje syndykowi.

·         Brak możliwości zawierania umów – dłużnik po ogłoszeniu upadłości może zawierać tylko drobne umowy życia codziennego, takie, które nie będą działały na niekorzyść wierzycieli.

·         Majątek w małżeństwie – kiedy następuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej przez jednego z małżonków, wtedy powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Jednak, gdy małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej sprawa się komplikuje, ponieważ po ogłoszeniu upadłości ich wspólny majątek wchodzi do masy upadłości, a jego podział nie jest dopuszczalny.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to swego rodzaju nowy start. Daje on szanse na powrót do prowadzenia normalnego życia, wolnego od długów i strachu o kolejny dzień. Spokój ducha w wielu przypadkach jest cenniejszy niż dobrobyt, dlatego czasem po prostu warto zgłosić się po porady prawne szczecin, ogłosić upadłość i zacząć wszystko od nowa.


RODO – nowe zasady ochrony danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane powszechnie jako RODO, zacznie obowiązywać od 25 maja br. RODO ma za zadanie ujednolicić przepisy wewnątrz całej Unii Europejskiej i wiąże się z koniecznością wdrożenia nowych wytycznych na wielu płaszczyznach związanych z prowadzeniem biznesu. Dlatego właśnie RODO jest gorącym tematem.

Jakie prawa konsumentom daje RODO?

Zgodnie z Rozporządzeniem każda osoba, której dane przechowuje jakakolwiek firma, będzie miała prawo do dostępu do swoich danych, do ich uzupełniania lub modyfikowania, do ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia, do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Konsument będzie miał także prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu, jak również do uzyskania informacji o operacjach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych. Najważniejsze jednak z punktu widzenia konsumenta jest prawo do całkowitego usunięcia danych z bazy firmy.

Najważniejsze kryteria

Każda firma, aby móc gromadzić poszczególne dane i korzystać z nich, będzie musiała spełnić przede wszystkim cztery najważniejsze kryteria. Po pierwsze zgoda konsumenta na wykorzystywanie jego danych osobowych musi być całkowicie dobrowolna i nie może być wymuszona np. dostępem bądź jego brakiem do określonych towarów i usług. Drugą zasadą jest celowość. Oznacza to, że zbieranie i przetwarzanie konkretnych danych musi być uzasadnione merytorycznie. Trzeci element to konieczność informowania konsumentów od których firma chce pozyskać dane o tym, jaki jest ich zakres, cel i sposób przetwarzania. Wszystkie informacje konsument musi uzyskać przed wyrażeniem zgody. Ostatnie kryterium to jednoznaczność – zgoda osoby, która udostępnia dane musi być wyrażona na potrzeby konkretnego celu np. do rekrutacji na konkretne stanowisko. Oznacza to, że nie będzie można wykorzystywać tych danych w innych celach.Grafika przedstawia informacje związane z RODO.

Rodo – Kancelaria adwokacka w Szczecinie

Dostosowanie biznesu do RODO

Profesjonalna obsługa informatyczna i obsługa prawna firm Szczecin bardzo pomaga w dostosowaniu biznesu do wymogów RODO. Jeśli jednak nie korzystasz z pomocy prawników i informatyków, a Twój biznes nie jest jeszcze gotowy na wprowadzenie RODO, to nie zostało Ci już dużo czasu. W pierwszej kolejności musisz przeanalizować w jaki sposób dane osobowe trafiają do Twojej bazy i kto ma do nich dostęp, kto odpowiada za ich analizę, przetwarzanie i przechowywanie. Należy zidentyfikować zagrożenia, które mogą wpłynąć na utratę kontroli nad danymi np. włamanie do firmy, cyberatak, kradzież danych przez pracowników etc. Należy podjąć działania mające na celu zabezpieczenie danych i to zarówno fizycznie, jak i w dziedzinie infrastruktury IT. Kolejny krok to ustalenie i spisanie procedur związanych z postępowaniem z danymi osobowymi w firmie i zapoznanie wszystkich pracowników z tymi zasadami. Kolejnym krokiem jest przeanalizowanie danych osobowych, które zostały dotychczasowo zgromadzone. Trzeba sprawdzić, czy zostały pozyskane zgodnie z wymogami RODO, a jeśli nie to należy je bezwzględnie usunąć. Wyjątek stanowią dane osobowe niezbędne do realizacji celów finansowo-księgowych. Ostatnim elementem jest inwentaryzacja baz danych. Należy je uporządkować i scalić, aby w każdym momencie móc zarządzać danymi.


Przygotowywanie umów handlowych

Jak przygotować umowy handlowe – zlecić czy wykonać samemu?

Adwokat Szczecin – Umowy handlowe są nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa, a przygotowywanie umów handlowych i ich zawieranie to często długi, złożony proces. Opracowanie wzoru umowy to pierwszy etap, po którym następuje negocjowanie warunków umowy, opracowanie ostatecznego kształtu umowy i jej zawarcie.

Czym jest i czego dotyczy umowa handlowa?

Umowa jest zgodnym porozumieniem stron ustalająca ich wzajemne prawa i obowiązki. Umowy handlowe (gospodarcze) to wszystkie umowy, które zawierają osoby prowadzące działalność gospodarczą.  Umowy mogą również obowiązywać, gdy tylko jedną stroną jest podmiot gospodarczy. Są to umowy określane jako dwustronnie gospodarcze lub jednostronnie gospodarcze. W tym drugim przypadku są to zazwyczaj umowy sprzedaży pomiędzy firmą, a konsumentem. Jeśli chodzi o umowy dwustronnie gospodarcze to istnieje bardzo duża ilość takich umów. Są to między innymi umowy o zachowaniu poufności, umowy agencyjne, brokerskie, umowy dostawy, przewozu, spedycji. Inne typy umów to, umowa składu, czy też umowy najmu, dzierżawy, umowy leasingu, umowy franchisingowe, umowy factoringu, sponsoringu i wiele więcej.

Wzorce umów

Zgodnie z polskim prawem nie ma konieczności zawierania umowy na piśmie.Do jej zawarcia wystarczy zgodne oświadczenie stron umowy, to i tak bardzo często firmy decydują się na przygotowywanie umów handlowych w formie pisemnej. Jednak dość często firmy rezygnują z etapu przygotowywania umów na rzecz gotowych wzorców i szablonów. Jest to efektywny sposób, jeśli zawieramy powtarzalne umowy z różnymi podmiotami. Oszczędza to dużo czasu i upraszcza cały proces zawierania umów. Na podstawie wzorów samodzielnie można przygotować właściwe umowy.

Pomoc prawnika

W czasie prowadzenia działalności gospodarczej zdarzają się umowy handlowe, które dotyczą wartościowych, dużych transakcji, a niekiedy nawet ryzykownych. Wtedy warto stworzyć umowę od podstaw. Podobnie jest w przypadku umów wielostronnych lub gdy konieczne jest zawarcie licznych porozumień. Zawarcie takiej umowy opiera się na przedstawianiu propozycji i negocjowaniu warunków, tak aby optymalnie zabezpieczyć interesy każdej ze stron. Często pojawiają się też dodatkowe elementy, jak zobowiązanie stron w formie umowy do zachowania poufności negocjacji, podejmowanie czynności administracyjnych, podpisywanie umów przedwstępnych czy tworzenie listów intencyjnych. Ponieważ takie procesy są skomplikowane warto zaangażować w ten proces prawników biegłych w prawie handlowym.

Co powinna zawierać umowa handlowa?

Umowy handlowe składają się z wielu elementów, ale najważniejsze z nich to atrybuty stron umowy, dokładny opis przedmiotu umowy, prawa i obowiązki stron, sposoby rozliczenia i płatności, a także wszelkie postanowienia końcowe. Właściwie skonstruowane umowy handlowe będą podstawą do dochodzenia swoich praw w przypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy lub wykona usługę niewłaściwie.

Nasi prawnicy i radcy prawni pomogą Ci napisać, bądź przeanalizować umowęzapraszamy do kontaktu.


Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu

Czy jest szansa na przedłużenie alimentów?

Obowiązek płacenia alimentów po rozwodzie między rozwiedzionymi małżonkami wygasa po upływie lat pięciu od orzeczenia rozwodu. Dotyczy to jednak tylko obowiązku pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami nieponoszącymi winy rozkładu pożycia.

Ten 5-letni termin może jednak zostać przedłużony przez sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu

Czym są te wyjątkowe okoliczności?

Sąd Najwyższy do wyjątkowych okoliczności uzasadniających przedłużenie płacenia alimentów zalicza m.in.:

  • znaczne dysproporcje materialne małżonków po rozwodzie,
  • długotrwałość pożycia małżonków,
  • znaczne, obiektywne przyczyny uniemożliwiające lub ograniczające wykonywanie pracy,
  • możliwość pomocy członków rodziny.

Pomoc rodziny co do zasady nie wyłącza możliwości przedłużenia płacenia alimentów na małżonka. Jak podkreśla Sąd Najwyższy,  „Okoliczność, że rozwiedziony małżonek ma krewnych, obowiązanych z mocy ustawy do alimentowania go, nie wyklucza przedłużenia przez sąd poza okres pięciu lat obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Jeżeli jednak krewni ci są w stanie dostarczyć rozwiedzionemu małżonkowi całkowitych środków utrzymania, okoliczność ta – rozważona w związku z wszelkimi innymi okolicznościami sprawy – może mieć wpływ na ocenę zasadności żądania przedłużenia obowiązku alimentacyjnego drugiego małżonka.” (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 października 1973 r. sygn.: III CZP 58/73, LEX nr 1658).

Warto podkreślić, że zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, fakt odmowy korzystania przez rozwiedzionego małżonka z pomocy społecznej nie wyłącza obowiązku dostarczania mu środków utrzymania od drugiego małżonka zobowiązanego do alimentacji.

Przedłużenia alimentów można żądać w odrębnej sprawie sądowej lub w pozwie o rozwód, jeśli przemawiają za tym wyjątkowe okoliczności np. choroba psychiczna małżonka.

Powództwo o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego może zostać wytoczone także po upływie pięcioletniego terminu.

Przedłużenie obowiązku alimentacyjnego sąd może ograniczyć czasowo, ale może też nie wskazywać okresu obowiązywania alimentów.

Sąd Najwyższy przyjmuje, że przedłużenie pięcioletniego terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wyjątkowe okoliczności powstały przed upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu .


Wspólny pozew o rozwód

Jak napisać wspólny pozew o rozwód 

Często pojawia się problem, czy małżonkowie, którzy chcą się rozwieść bez orzekania o winie, mogą napisać wspólny pozew o rozwód. Powody takiej decyzji mogą być różne. Zdarza się, że małżonkowie chcą napisać wspólny pozew o rozwód z uwagi na szacunek do siebie, czy pewnego rodzaju wzajemną lojalność.

Wspólny pozew o rozwód

Pozew o rozwód powinien być napisany przez jednego małżonka – powodaDrugi małżonek jest wówczas pozwanym.

Warto jednak wiedzieć, że posiadanie w sprawie statusu „powoda” lub „pozwanego” nie ma znaczenia dla samej sprawy rozwodowej. Należy pamiętać, że opłatę od pozwu rozwodowego wynoszącą 600 zł. ponosi powód. Każda ze stron, niezależnie od tego, czy jest powodem, czy pozwanym, ma bowiem możliwość podania swoich wniosków, twierdzeń, dowodów, czy też ustosunkowania się do pisma strony przeciwnej.

Małżonkowie niebędący reprezentowani przez adwokata lub radcę prawnego powinni napisać pismo  i wysłać do sądu. Sąd powinien wtedy przyjąć, że jedna ze stron jest powodem, a druga pozwanym. Następnie sąd powinien doręczyć ten wspólny pozew pozwanemu, żeby mógł na niego odpowiedzieć. Zatem nawet w przypadku napisania wspólnego pozwu o rozwód, powinien on być wysłany do sądu w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla sądu, natomiast drugi doręczany jest stronie przeciwnej. Pozew taki będzie bowiem traktowany jak pozew napisany przez jedną osobę.

Zapraszamy do kontaktu nasi prawnicy pomogą Państwu w prawidłowym napisaniu pisma do sądu.


Ile kosztuje sprawa rozwodowa ( rozwód )?

Sprawa Rozwodowa – koszty.

Często w kancelarii pojawia się pytanie, ile kosztuje sprawa rozwodowa ( rozwód ).

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Opłata ta jest niezależna od tego, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy z winy małżonka, a także niezależnie od tego, czy dochodzimy od małżonka alimentów na dziecko lub na siebie.

Opłatę 600 zł. można zapłacić:

1) na rachunek bankowy Sądu Okręgowego, w którym będzie toczyć się sprawa (konto bankowe można znaleźć na stronach internetowych sądu) – wówczas trzeba pamiętać, żeby do pozwu załączyć potwierdzenie przelewu

2) poprzez naklejenie na pozwie znaków sądowych, które kupuje się w kasie sądu
w kasie sądu

W przypadku gdy sąd wydaje wyrok bez orzekania o winie, zwróci on powodowi kwotę 300 zł. Sąd powinien także  nakazać pozwanemu zwrot kwoty stanowiącej równowartość połowy opłaty (150 zł).

Co się stanie, gdy zapomnimy uiścić opłatę od pozwu?

W takiej sytuacji Sąd wezwie nas do zapłacenia opłaty w terminie tygodniowym. Dopóki opłata nie zostanie uiszczona, sąd nie będzie podejmował żadnych czynności w sprawie.

Jakie jeszcze koszty łączą się ze sprawą rozwodową?

W trakcie postępowania sądowego może powstać konieczność zapłaty także innych, dodatkowych kosztów. Mogą to być przykładowo koszty związane z: kosztami tłumacza przysięgłego, sprawozdaniem kuratora, kosztami biegłego sądowego, a także z wnioskiem o zabezpieczenie np. kontaktów z dzieckiem (warto pamiętać, że gdy wniosek o zabezpieczenie składany jest w pozwie, wówczas opłaty od zabezpieczenia nie uiszcza się).

Jeśli zdecydujemy się w sprawie rozwodowej na adwokata, wówczas do wydatków związanych z postępowaniem rozwodowym zaliczyć należy jego wynagrodzenie. Warto pamiętać, że osoby będące w trudnej sytuacji finansowej mogą złożyć wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu.

Jaki jest koszt wniesienia apelacji od wyroku rozwodowego?

Opłata od apelacji wynosi  600 zł.

Czy strona może zostać zwolniona od ponoszenia kosztów sądowych?

Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji finansowej mogą ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych załącza się oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie to sporządza się na specjalnym formularzu (są one dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości).

Przeczytaj więcej o  rozwodzie, separacji i podziale majątku.


Kancelaria prawna Szczecin – jak wybrać ?

Kancelaria prawna Szczecin – jak wybrać ?

Zarówno osobom prywatnym, jak i firmom oraz instytucjom zdarzają się momenty gdy znajdują się w trudnej sytuacji prawnej. Wtedy najlepiej skorzystać z profesjonalnej porady prawnej. Z założenia każda kancelaria prawna może udzielić pomocy w każdej dziedzinie. W praktyce jednak warto poszukać kancelarii, która w pełni zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Podpowiadamy na co należy zwracać uwagę wybierając kancelarię prawną.

Określenie potrzeb klienta

Zanim przystąpimy do poszukiwania najlepszej kancelarii prawnej trzeba zacząć od dokładnego określenia swoich potrzeb. Warto mieć na uwadze fakt, że nie każdy prawnik jest tak samo doświadczony we wszystkich dziedzinach prawa. A jest ich bardzo dużo. Jeśli występujemy w imieniu firmy możemy potrzebować porady w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, prawa finansowego etc.

Mając problem z dziedziny prawa karnego najlepiej poszukać doskonałego karnisty. Z kolei gdy chcemy na przykład przeprowadzić rozwód bądź uzyskać alimenty najlepsza będzie kancelaria prawna szczecin specjalizująca się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Szukajmy więc kancelarii, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw podobnych do naszej.

Możemy mieć też specyficzne potrzeby w zakresie obsługi prawnej w obcym języku, obsługi prawnej za pośrednictwem drogi elektronicznej lub jakiekolwiek inne wymagania. Warto wszystkie oczekiwania jasno sprecyzować zanim rozpoczniemy poszukiwania.

Cena porad prawnych

Choć zrozumiałe jest, że dla wielu osób ceny usług mają ogromne znaczenie, to w przypadku porad prawnych cena konsultacji powinna zejść na dalszy plan. Za usługi dobrego, doświadczonego prawnika na pewno nie zapłacimy mało, ale liczy się przede wszystkim jakość usług, rzetelność i skuteczność porad. Każda renomowana kancelaria prawna ceni swoje usługi.

Opinie –  kancelaria prawna Szczecin

Istnieje wiele stron internetowych z opiniami o kancelariach adwokackich, notarialnych i kancelariach radców prawnych. Jednak trudno zweryfikować prawdziwość tych opinii. Dlatego można się z nimi zapoznać, ale lepiej nie opierać decyzji o wyborze kancelarii tylko na ich podstawie. Dużo lepiej spojrzeć na referencje publikowane na oficjalnych stronach kancelarii.

Każda kancelaria prawna w Szczecinie, która ma na swoim koncie sukcesy chętnie publikuje na stronie internetowej referencje od obsługiwanych przez nie firm i klientów indywidualnych. Takie referencje (lub ich brak) mówią o kancelarii więcej niż setki niepotwierdzonych opinii pisanych przez anonimowych internautów. Warto też zasięgnąć opinii o kancelariach prawnych u swoich kontrahentów, partnerów biznesowych a nawet klientów.Kancelaria prawna szczecin

Kancelaria prawna szczecin

Eksperci w swojej dziedzinie

Dobrym pomysłem jest też zwracanie uwagi na te kancelarie, które można określić jako ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa. Ponadto warto zwrócić uwagę na te kancelarie, które prowadzą blogi prawnicze i dzielą się swoją wiedzą. Dzięki analizie wpisów na blogu od razu można zauważyć w jakich dziedzinach specjalizuje się dana kancelaria prawna, jakiego typu sprawy prowadzi i czy na bieżąco śledzi wszystkie zmiany w prawie.

Porady prawne dla firm

Szukając kancelarii prawnej w związku z doradztwem prawnym dla firm warto rozważyć stałą współpracę z wybraną kancelarią. Taka kancelaria prawna będzie mogła pomagać nam na bieżąco w różnych aspektach związanych z prowadzeniem firmy.  Poinformuje nas o wszelkich ważnych zmianach w prawie, a także wnikliwie zapozna się ze sytuacją naszej firmy, dzięki czemu zapewni kompleksową obsługę.

Wybór kancelarii prawnej to poważna decyzja. Nie wahajmy się przed sprawdzaniem wielu źródeł. Nie bójmy się też zadawać pytań. Możemy zadzwonić do wybranej kancelarii lub napisać wiadomość drogą elektroniczną, aby uzyskać interesujące nas informacje. Każda uczciwa kancelaria prawna, która solidnie obsługuje swoich klientów, na pewno udzieli szczegółowych informacji na temat świadczonych przez nią usług.


Obsługa prawna firm i spółek w Szczecinie

Doradztwo prawne dla firm Szczecin

Prawo jest nieodłącznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa i dlatego podejmując decyzje biznesowe warto je skonsultować z prawnikiem. W przypadku pojawienia się skomplikowanych treści można korzystać z jednorazowej, doraźnej pomocy prawnej lub podjąć współpracę z wybraną kancelarią prawną w ramach stałej obsługi. Która forma zasięgania porad prawnych jest bardziej korzystna? Doraźna czy stała obsługa prawna dla firm ?

>>> Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm tutaj <<<

Doraźna pomoc prawna dla firm

Jednorazowa pomoc jest polecana tym przedsiębiorcom, którzy mają bardzo uporządkowaną działalność i rzadko korzystają z pomocy prawników. Choć jednorazowa konsultacja jest zazwyczaj droższa, niż przy stałej obsłudze prawnej, to w przypadku sporadycznych sytuacji warto postawić na tę właśnie formę. W dodatku wiele kancelarii umożliwia kontakt za pośrednictwem internetu, można więc doraźną pomoc uzyskać bardzo szybko i w łatwy sposób.

Stała współpraca z kancelarią

Prowadząc przedsiębiorstwo warto jednak rozważyć nawiązanie stałej współpracy. Niesie to ze sobą wiele korzyści. Obsługa prawna firm jest oparte na bardzo korzystnych warunkach finansowych, a w zamian otrzymujemy wiele korzyści. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa prawnik może negocjować, sporządzać i weryfikować wszelkiego rodzaju umowy, reprezentować firmę przed organami administracyjnymi, sądami i organami egzekucyjnymi, przygotowywać regulaminy i statuty, pomagać w sprawach pracowniczych, sporządzać różnego rodzaju pisma i wykonywać wiele innych czynności. Stała współpraca może także obejmować kompleksową obsługę prawną w zakresie windykacji należności.

Do ważnych zalet jakie niesie ze sobą stałe doradztwo prawne dla firm jest to, że na bieżąco można konsultować wszystkie problemy, a nie korzystać z porad prawnych jak z ostatecznego rozwiązania. Poza tym współpracujący z firmą prawnik dobrze rozumie specyfikę działalności konkretnego przedsiębiorstwa i jego potrzeby, a także potrafi skutecznie identyfikować możliwe zagrożenia prawne, chroniąc firmę przed wieloma błędami i problemami, które mogą nastąpić w przyszłości.

W sytuacji gdy mamy stałe doradztwo prawne dla firm szczecin, to w zależności od wzajemnych ustaleń mamy dostępne różne formy kontaktu z prawnikiem. Od osobistych spotkań w siedzibie kancelarii, przez kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną, aż po możliwość przyjazdu prawnika do siedziby naszego przedsiębiorstwa. W ten sposób prawnik może uczestniczyć np. w zgromadzeniu wspólników spółki czy w trakcie negocjacji z partnerami biznesowymi.

Porady prawne obejmują także informowanie o zmianach w przepisach prawa. Jest to bardzo ważne, bo jak powszechnie wiadomo ignorantia legis non excusat – nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem i nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej. A w przypadku firm konsekwencje nieznajomości prawa mogą być bardzo dotkliwe.Doradztwo prawne Szczecin

Doradztwo prawne Szczecin

Wybór kancelarii dla firm

Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na jednorazową pomoc prawną dla firm czy na stałą obsługę prawną, trzeba starannie wybrać kancelarię. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, w jakich dziedzinach prawa dana kancelaria prawna się specjalizuje. Prawnik, który będzie udzielał konsultacji naszej firmie powinien dobrze orientować się w prawie pracy, prawie gospodarczym, w przepisach prawa spółek, w prawie handlowym etc. Dobrze jeśli ma też doświadczenie w dochodzeniu należności. Jeśli zaś działalność firmy związana jest z Internetem to przydatna będzie również duża wiedza w zakresie prawa internetu czy przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej.


Rejestracja spółki z o.o.

Rejestracji spółki z o.o.

Wśród różnych form prowadzenia działalności gospodarczej jako spółki najpopularniejsza jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółkę z o.o. można założyć w dowolnym celu, więc może być działalnością gospodarczą lub działalnością, która nie jest nastawiona na osiąganie zysków.

Najważniejsze zalety i wady spółek z o.o.

Do założenia spółki konieczne jest zgromadzenie minimalnego kapitału w wysokości 5000 zł, a każdy ze wspólników musi wnieść wkład mający wartość majątkową. Największą zaletą spółki jest ograniczona odpowiedzialność wspólników – wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego wkładu do kapitału zakładowego, a nie majątkiem osobistym. Spółkę z o.o. może założyć nawet jedna osoba, będzie to spółka jednoosobowa. Dla wielu zaletą spółek wieloosobowych jest brak składek ZUS. Do wad spółki z o.o. należy przede wszystkim podwójne opodatkowanie zysku spółki, obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, a także skomplikowana rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki z o.o.

Zawiązując spółkę mamy sześć miesięcy czasu na jej rejestrację. Można to zrobić elektronicznie lub w formie tradycyjnej. Zanim jednak zarejestrujemy spółkę musimy zawszeć umowę spółki, wnieść wkłady na pokrycie kapitału zakładowego oraz powołać zarząd. Niekiedy konieczne jest powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Niestety proces zakładania spółki jest dość sformalizowany i skomplikowany, dlatego warto skorzystać z pomocy prawnika biegłego w prawie spółek. Obsługa prawna spółki z o.o. przyda się na wielu etapach jej działalności.

Niezbędne dokumenty

Rejestracja spółki z o.o. wymaga przygotowania właściwych dokumentów. Najważniejszym dokumentem jest umowa spółki, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Następnie trzeba przygotować oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wszystkich członków spółki. Należy także dołączyć dowód powołania poszczególnych członków organów spółki, listę wspólników i dane osobowe członków zarządu. Do wniosku o rejestrację spółki należy też dołączyć dowód wpłaty za opłaty sądowe i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wniosek o wpis spółki do rejestru wraz z odpowiednimi załącznikami muszą podpisać wszyscy członkowie zarządu.

Współpraca spółki z o.o. z kancelarią prawną

Obsługa prawna spółki z o.o. to doskonałe rozwiązanie dla każdej spółki. Wyspecjalizowani w obsłudze prawnej spółek prawnicy doradzają w sprawach związanych z zakładaniem spółek, przekształcaniem, łączeniem i likwidacją spółek, pomagają w wielu aspektach związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki z o.o., prawnik może też przygotowywać projekty uchwał, umów, porozumień wspólników etc. Obsługa prawna spółki z o.o. obejmuje również tworzenie przepisów wewnętrznych i informowanie o zmianach w prawie. Prawnicy mogą też pomóc w rozwiązaniu konfliktów między wspólnikami, służyć doradztwem prawnym w zakresie ochrony praw i interesów spółki.


Odrzucenie spadku. Pomoc adwokata.

Odrzucenie spadku

Nie zawsze odziedziczenie spadku wiąże się z korzyściami, a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza niekoniecznie jest atrakcyjną perspektywą. Dlatego niekiedy odrzucenie spadku jest bardzo dobrą decyzją i pozwala pozbyć się licznych problemów. Odrzucenie spadku przede wszystkim umożliwia uniknięcie długów spadkowych.

Jak odrzucić spadek?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule do niego. Takie oświadczenie można złożyć przed sądem lub notariuszem. Może być ono złożone ustnie lub na piśmie z podpisem poświadczonym urzędowo. Po odrzuceniu spadku osoba nie odpowiada za długi, ale też nie otrzymuje żadnego majątku. Jednak jeśli na skutek odrzucenia spadku zostają pokrzywdzeni wierzyciele to mogą oni żądać, by odrzucenie spadku było wobec nich bezskuteczne.odrzucenie spadku adwokat szczecin

odrzucenie spadku adwokat szczecin

Zmiana układu dziedziczenia

Trzeba pamiętać, że odrzucenie spadku wpływa na sytuację pozostałych spadkobierców, dlatego, że zmienia się układ dziedziczenia. Oznacza to, że osoba odrzucająca spadek jest traktowana tak, jak osoba, która nie dożyje dnia śmierci spadkodawcy, co oznacza, że jego udziały przypadają pozostałym spadkobiercom, a więc w pierwszej kolejności dzieciom. Jeśli więc nie chcemy aby nasze dzieci przejęły odrzucony przez nas spadek, to również one muszą go odrzucić. Muszą to zrobić w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziały się o odrzuceniu spadku przez poprzednich spadkobierców. Jeśli nasze dzieci posiadają swoje dzieci to one również muszą odrzucić spadek. Procedura nie dotyczy tych dzieci, które zostały poczęte po śmierci spadkodawcy. Szczegóły w tym zakresie zapewniają porady prawne szczecin. Warto skorzystać z pomocy prawnika w przypadku niejasności.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Jeśli dzieci/wnuki są małoletnie w ich imieniu spadek odrzucają rodzice lub prawni opiekunowie. Jest to już procedura bardziej skomplikowana w porównaniu z osobą pełnoletnią, która osobiście odrzuca spadek. Oświadczenie o odrzuceniu spadku składają
rodzice/opiekunowie dziecka, ale o odrzuceniu spadku przez małoletniego decyduje ostatecznie sąd opiekuńczy. W toku postępowania sądowego sąd upewnia się czy odrzucenie spadku jest zgodne z interesem dziecka.

We wniosku do sądu wystarczy wykazać, że spadek jest zadłużony, a rodzice dziecka już spadek odrzucili. Jest to wystarczające w większości przypadków. Dowodem zadłużenia spadku mogą być umowy kredytowe zmarłego, dokumentacja komornika, czy też wezwania do
zapłaty kierowane do spadkodawcy. Najlepiej wykorzystać porady prawne Szczecin i dobrze udokumentować wniosek, dzięki czemu jest duża szansa, że sąd wyrazi zgodę na odrzucenie spadku przez małoletniego na posiedzeniu niejawnym.

Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia sądu opiekuńczego ze zgodą na odrzucenie spadku przez małoletniego, należy złożyć oświadczenie przed sądem lub u notariusza. Również w tym wypadku termin na złożenie oświadczenia wynosi sześć miesięcy, chociaż ten
czas nie upływa od dnia złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, aż do wydania zgody na odrzucenie spadku.


Milczenie oznacza zgodę, czyli nowe przepisy dotyczące reklamacji

Nowe przepisy dotyczące reklamacji

Na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) wprowadzona w życie zostaje reguła, według której w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uwzględnia reklamacji, zobowiązany jest podać konsumentowi oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu lub też o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu. Brak powyższego oświadczenia oznacza zgodę na rozpatrzenie sporu z konsumentem na ścieżce pozasądowej.

Powyższa reguła weszła w życie 10 stycznia 2017 roku.


Odpowiedzialność podatkowa pełnomocników

Odpowiedzialność podatkowa

Odpowiedzialność podatkowa

1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w art. 96 poprzez dodanie ust. 4b-4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 117 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Pakiet zmian z zakresu prawa podatkowego został uchwalony 1 grudnia 2016 roku i wprowadza między innymi solidarną odpowiedzialność wraz z podatnikiem profesjonalnych pełnomocników. Nowe regulacje mówią wprost, że:

„W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.”

Zdaniem ustawodawcy nowelizacja ma zapobiegać rejestrowania podmiotów gospodarczych, których celem jest nieuczciwe prowadzenie działalności. Według Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, zmiany w przepisach uderzą przede wszystkim w adwokatów i radców prawnych. To na nich spadnie część odpowiedzialności za nieuczciwą działalność mocodawcy, choć z zasady pełnomocnik nie powinien ponosić takiej odpowiedzialności, zwłaszcza gdy nie ma wpływu na działania mocodawcy.

Indywidualne podejście do klienta. Rzetelne porady. Pani Mecenas jest osobą niezmiernie skrupulatną i w 100% oddaną prowadzonej sprawie. Zawsze służy radą i pomocą. Serdecznie polecam.

– Justyna Konopska

Kancelaria  Adwokat Monika Stokowska – Bażant

Królowej Korony Polskiej 2/1  Szczecin Poniedziałek – Piątek 8:00 – 17:00

Zadzwoń Teraz